Göster/Gizle
16 Ocak 2019- Çarşamba   /    100.24.46.10      Onaylanmayan Mail Adreslerine Ait Yorumlar Sistemde Gözükmemektedir.

BASIN İLAN NO:82 İLAN

https://www.niksaracicek.com

03.01.2017 - 12:50   /   Okunma Sayısı: 2154

  

 

 

TOKAT-NİKSAR BİLGİLİ KÖYÜNÜN KOVANLIK DERESİ VE YANKOLU TAŞKINLARINDAN KORUNMASI

DSİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tokat-Niksar Bilgili Köyünün Kovanlık Deresi Ve Yankolu Taşkınlarından Korunması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 


2-İhale konusu yapım işinin


3- İhalenin


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

 

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1.Fiyat puanı(FP)(65,00PUAN)
Fiyat puanlaması 65,00 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 65,00 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 65,00 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.  Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat  puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

 

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanı  (KTP) (35,00 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 35 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir.   Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI

1

BİLGİLİ-02 Ocak Taşı ve İdarece İstenilen Dozda Çimento Harcı ile Harçlı Kargir İmalatı Yapılması

% 60'dan fazla ise 0

% 32 ile %60’a eşit veya arasında  ise 16,19

% 32’ den  az ise 0

2

BİLGİLİ-01 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan,            C 16/20-C25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)

% 37 'den fazla ise 0

% 20 ile %37’e eşit veya arasında  ise 9,84

% 20' den  az ise 0

3

BİLGİLİ -03 Betonarme Demiri ve Hasır Çeliğin Temini, Hazırlanması ve Montajı

BİLGİLİ -04 Demir korkuluk imali ve yerine konması

BİLGİLİ -05 Prefabrik kiriş temini, nakli ve yerine konulması (Neopren Mesnet Dahil)

BİLGİLİ -06 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)  

BİLGİLİ -07 Köprülerde 0-80 mm.boyuna hareket kap.sabit ankr.kauçuk contalı,sıcak had. ekstrüde özel çelik prof., su geç.tip genl. derzi yap.ve yerine konulması 

BİLGİLİ -08 Profil Demirden Köprü Korkuluğu Yapılması ve Yerine Konulması

BİLGİLİ -09 Ø150 mm PVC Boru Temini ve Yerine Döşenmesi

BİLGİLİ -10 Uyarı Levhası İmali ve Yerine Montajı

BİLGİLİ -11 Her türlü ölçüm, harita, yol projeleri, aplikasyon, tatbikat, tadilat, detay projeleri işleri

% 33'den fazla ise 0

% 18 ile % 33’e eşit veya arasında  ise 8,97

% 18' den  az ise 0

A.3. Toplam puan (TP)

Toplam puan, fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP= FP + KTP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

Düzenlemesi yapılmıştır. 

 

 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 72. Şube Müdürlüğü Yeşilırmak Mah. G.O.P Bulvarı No:2 60100 / TOKAT adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 72. Şube Müdürlüğü Yeşilırmak Mah. G.O.P Bulvarı No:2 60100 / TOKATadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.16.07.2015 tarih 29418 sayılı Resmi Gazete 


www.niksaraciciek.com

YORUM EKLE

İsminiz

 

Mail Adresiniz

   

Yorum

 

YORUMLAR

  • Bu Habere Ait Yorum Bulunmuyor...